Základné informácie

Podľa zákona o obecnom zriadení 369/1990 Z.z. sú orgánmi obce:

 

Kompetencie obce sú dané:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
 • Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností
 • Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Platnou právnou úpravou Slovenskej republiky

Samosprávne funkcie obce sa týkajú najmä:

 • hospodárenia s majetkom obce,
 • rozpočtu a záverečného účtu obce,
 • miestnych daní a poplatkov obce,
 • ekonomickej činnosti v obci,
 • miestnych komunikácií v obci,
 • verejných priestranstiev obce,
 • cintorínov v obci,
 • kultúrnych a športových zariadení obce,
 • verejnoprospešných služieb v obci,
 • ochrany životného prostredia,
 • územnoplánovacej dokumentácie obce,
 • vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti obce,
 • zriaďovania právnických osôb obce,
 • hlasovania obyvateľov obce,
 • orgánov obce a jej zamestnancov,
 • verejného poriadku v obci,
 • kroniky obce,
 • ochrany kultúrnych pamiatok a zachovania prírodných hodnôt a pod.