VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

VZN č. 1 - O podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach a o ochrana spotrebiteľa - 

  • Dodatok č.1. k VZN č.1 - 
  • Príloha č.1 k VZN č.1 - 
  • Príloha č.2 k VZN č.1 - 

VZN č. 3 - O chove zvierat: 

VZN č. 6 - O pohrebníctve: 

VZN č. 7 - O miestnych dania a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 

  • Dodatok č. 1 k VZN č.7 - 

VZN č. 8 - O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení: 

  • Dodatok č.1 k prilohe č.3 k VZN č.8 - 
  • Dodatok č.2 k prilohe č.1 k VZN č.8 - 
  • Dodatok č.3 k prilohe č.2 k VZN č.8 - 

VZN č. 9 - O dotáciách z rozpočtu obce: 

VZN č. 10 - O opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby: