Zámer predať majetok obce

Zámer predať majetok obce parcela KN-E č. 9-42/301